Navigace

Obsah

Kostel svatého Vavřince

Kostel svatého Vavřince

Zpět...

Původní kostel z kamene (bez klenby a se šindelovou střechou) stával uprostřed hřbitova až do roku 1778. Dnešní kostel pochází z roku 1777 a byl postaven asi o 35 m severněji vedle hřbitova. Vnitřek kostela zdobí půvabný interiér v čistém slohu pozdního baroka.

Ke stavbě kostela se váže pověst, která praví, že původně měl být kostel postaven ve středu obce na „Ševcovském kopečku“ (dnešní hasičská zbrojnice a obchod). Ačkoli není známo, zda se pověst váže k dnešnímu či původnímu kostelu, je velice zajímavá. Lidé tam navezli ke stavbě kostela kamení a dřeva. Do rána bylo ale všechno pryč. Leželo to tam, kde stojí kostel dnes. Znovu vše naložili a převezli zpět. Přes noc se zase všecko ztratilo a bylo zpátky na vrchu. Potřetí posypali cestu popelem, aby se poznalo, kdo materiál na vrch odnáší. Všechno bylo marné, beze stopy bylo opět všechno přemístěno. Lidé uznali, že se odvážení staviva děje způsobem zázračným a proto postavili kostel na horním konci Luboměře, kde stojí dodnes.

Postavený kostel byl prohlášen za poutní a docházeli sem poutníci z daleka (napsal Rudolf Mík, vesnický písmák, Luboměř č.p. 51). Luboměřské poutě zanikly v druhé polovině 19. století.

Kostel má 4 zvony, největší se jmenuje Cyril a Metoděj, druhý je sv. Vavřinec, po něm sv. Václav a nejmenším je umíráček. Kostelní varhany pocházejí z roku 1919. Mají 7 rejstříků, z toho jeden pedálový a 6 manuálních, 340 píšťal (150 dřevěných a 190 kovových). V roce 2009 prošly varhany generální opravou a byly posvěceny.

 

Sv. Vavřinec

Sv. Vavřinec pocházel za Španělska. Sixtus II. po zvolení za papeže r. 257 ho jmenoval na místo arcijáhena do čela římské církve. Stal se tak prvním ze sedmi římských jáhnů a také správcem církevního majetku, k jeho dalším úkolům patřila charitativní činnost.

V této době byli křesťané velmi tvrdě pronásledováni císařem Valeriánem a papež byl zabit. Dle legendy dostal sv. Vavřinec od Valeriána úkol, připravit přehled všech církevních pokladů. Sv. Vavřinec ale místo toho rozdal všechen majetek chudým a potřebným. Když chtěl Valerián za tři dny vidět poklady, ukázal mu Vavřinec na všechny chudé a zubožené, na trpící vdovy a sirotky se slovy: "Pohleď, to je naše bohatství! Zde ti ukazuji poklad církve. Péče o něj, není jako mamon příčinou zla, ale v pravdě vede k většímu obohacení i k slávě." Za tuto opovážlivost se Valerián sv. Vavřinci krutě pomstil. Ten byl řetězy připoután na rošt a opékán nad žhavými uhlíky, aby mu jejich žár působil co největší a nejdelší bolesti.

Uvádí se, že sv. Vavřinec ale na Valeriána při mučení ještě volal: "Dej mne obrátit! Z jedné strany jsem již upečen dost!" A pak ještě: "Už jsem upečen, je-li libo, jez!" A jeho poslední tichá slova patřila jen Bohu: "Děkuji ti, Pane, že jsem si zasloužil, abych prošel branou tvého království."

Sv. Vavřinec je patronem archivářů, knihovníků, jáhnů, chudých, správců majetku, kuchařů, sklenářů, hasičů, pivařů, duší v očistci; státu Španělska, měst Říma a Florencie.

 

zdroj:
Šmatelková, M. 2009: Obnova schodiště do zvonice kostela v Luboměři. Oderské vrchy ročník 14./2009, č. 3-4.
Šustek, F. 1993: Spálovská farnost ve Wolného Církevní topografii Moravy. Oderské vrchy, ročník 8./1993, čís. 3-4
catholica.cz    

 

Informace ke sbírce na opravy kostela sv. Vavřince v Luboměři – informace

Sbírka na opravy kostela splňuje všechny náležitosti dle § 4, odst. 1 zákona o veřejných sbírkách (117/2001 Sb.). Je oznámena na dobu neurčitou a jejím smyslem je postupné shromažďování finančních prostředků k výše uvedenému účelu. Oprávněnými osobami sbírky jsou: Milada Šmatelková, Mgr. Jiří Vlček, David Süsenbek a Milada Králová.

Pokud se rozhodnete přispět jakoukoliv finanční částkou, máte možnost využít poukázku s předepsaným číslem účtu, na který bude poté částka odeslána. V tomto případě nebudete platit žádný poplatek. Tyto poukázky obdržíte na Obecním úřadě v Luboměři. Na poukázce se neuvádí jméno složitele, je ale možné uvést číslo domu jako variabilní symbol.

V případě, že budete chtít, aby Vaše jméno bylo uvedeno na měsíčním výpisu z účtu, musíte použít jiný druh poukázky (poštovní poukázka A), který obdržíte rovněž na obecním úřadě nebo na poště. V tomto případě je však nutné uhradit na přepážce České pošty poplatek ve výši 26 Kč (u zasílané částky od 1 Kč do 5.000 Kč, u částky od 5.001 Kč až 50.000 Kč činí poplatek 37 Kč).

Pro ty, kteří si budou chtít částku odečíst od základu daně, je připravena darovací smlouva, která je určena nejen pro fyzické osoby, ale i pro různé organizace a spolky. Pro bezhotovostní platební styk uvádíme číslo účtu: 260314487/0300

Přispívat můžete po celou dobu konání sbírky, která je stanovena na dobu neurčitou. Na internetovém portálu PROPAMÁTKY, který prezentuje aktuální veřejné sbírky a dotace na obnovu památek v České republice je publikované oznámení o pořádané sbírce. Naleznete ho zde:

http://www.propamatky.info/cs/financovani/moravskoslezsky-kraj/sbirky/opravy-kostela-v-lubomeri/560/

 

Aktuální stav konta veřejné sbírky „Oprava kostela sv. Vavřince“ ke dni
31. 12. 2020 činí 146.348,26 Kč. Děkujeme všem, kteří jste se rozhodli přispět!

  • stav sbírky celkem ke dni 31. 12. 2020:          248.348,26 Kč
  • již proplaceno na opravy:                               102.000,00 Kč
  • stav ke dni 31. 12. 2020:                                 146.348,26 Kč

 

darovací smlouva zde ke stažení