Navigace

Obsah

Současnost

Současnost

Současnost obce

Obec Luboměř leží na západním okraji bývalého okresu Nový Jičín. Hraničí s Vojenským výcvikovým prostorem Libavá, který náleží už do okresu Olomouc, a na jihu sousedí s okresem Přerov. Rozloha katastru činí 762 ha. Nejvyšší a nejnižší místa v obci vykazují 583 a 427 metrů nad mořem.  Na západní straně katastru protéká Něčínský potok, který tvoří s dalšími toky pramenné jádro Odry. Součástí obce je asi dva kilometry vzdálená osada Heltinov s přibližně 50 obyvateli. Celkový počet obyvatelstva se pohybuje okolo 370 lidí. Významným etnografickým znakem je místní nářečí, označované jako spálovské, kterým mluví převážně starší lidé ve Spálově, Luboměři a Heltinově.

První písemná zmínka o Luboměři pochází z roku 1394, Heltinov byl založen později (1705). Jméno Luboměř je údajně odvozeno z osobního jména Lubomír, znamenající „mírumilovný, milující mír.“ Znakem obce se stalo zlaté slunce v modrém poli (dle nejstarší známé pečetě). Obecní symboly byly obci uděleny Parlamentem ČR u příležitosti 600. výročí založení obce dekretem a tvoří je znak a prapor. Autorem obecních symbolů byl Antonín Ondřej. Autorem nového loga obce je Robin Marszalek včetně částečně upraveného obecního znaku (rok 2014).

Obecní úřad se nachází v bývalé školní budově. Nejstarší část školní budovy byla vystavěna roku 1838 s jednou učebnou a bytem pro učitele. V roce 1906 byla přistavěna druhá učebna. Další rekonstrukce se uskutečnila až v roce v 1947, kdy se budova školy stala nejmodernější v širokém okolí. Roku 1977 zde byla školní výuka zrušena a budova se změnila na mateřskou školu a sloužila k tomuto účelu až do svého zániku v roce 1992. Mimo dvou kanceláří se v objektu nachází knihovna, kuchyň, zasedací (společenská) místnost, klubovna a nocovna pro řidiče autobusové linky Spálov-Hranice. V roce 2013 proběhla rekonstrukce budovy spočívající ve výměně oken a zateplení fasády. Do budoucna se připravuje výměna také střešní krytiny.

Místní kostel sv. Vavřince byl svého času poutním kostelem. Původní kamenná budova se šindelovou střechou a dřevěnou věží se třemi zvony již neexistuje a stojí zde kostel z roku 1777 s půvabným interiérem vystavěný v čistém slohu pozdního baroka. Již několik let se v něm kromě pravidelných bohoslužeb pořádají vánoční koncerty, které patří mezi oblíbené akce kvůli výborné akustice v interiéru kostela. V Heltinově se nachází kaple Nejsvětější Trojice z roku 1800.

Na budově bývalé školy a dnešního obecního úřadu je umístěna pamětní deska věnovaná luboměřskému rodákovi Vilibaldu Ševčíkovi (1865-1915), povoláním učiteli, zanícenému vlastenci, pokrokovému vzdělavateli a národnímu buditeli na celém Spálovsku. Dalšími významnými osobnostmi v našem kraji byli: Rudolf Mik (1892-1975) povoláním zedník, který zanechal po sobě velké písmácké dílo. Připomeňme jen namátkou výbor z jeho kronik nazvaný „Životem na dědině“. Antonín Brňák (1920-1979), rodák ze Spálova, který se přiženil do Luboměře. Původním povoláním krejčí, jenž se věnoval především vlastivědné historii vesnických rodů na Spálovsku. Jan Demel (1825-1894), rodák z Luboměře, který kronikářsky zaznamenal různé příhody a události z obce i ze světa.

První spolek v obci vznikl v roce 1895 založením sboru dobrovolných hasičů. Tradice spolku trvá do současnosti a je v ní zapojeno okolo osmdesáti mužů a žen nejen z Luboměře. Sbor pořádá každoročně velkou hasičskou soutěž v požárním sportu (na hodovou neděli okolo 10. srpna, kdy se slaví svátek sv. Vavřince) včetně jiných kulturních aktivit (ples, smažení koblih, taneční zábavu, nedělní hodové odpoledne a jiné). V rámci SDH cvičí také soutěžní družstvo, které se zúčastňuje během roku až osmdesáti soutěží v požárním sportu. Za celou dobu svojí existence se může pochlubit mnoha úspěchy a oceněními. V místní části Heltinov je aktivní rovněž sbor dobrovolných hasičů, jež se stará o kulturní dění v této obci (taneční zábavy, závody na běžkách, zpívaní koled, …). Již několik let tu úspěšně pracuje s dětmi tzv. Klub Pátek, jehož název je odvozen ode dne, ve kterém se v klubovně obecního úřadu scházejí děti k různým činnostem za střídavého vedení obětavých mladých žen. Připravují s dětmi za podpory úřadu různé programy, např. vánoční besídky, maškarní plesy, rozloučení s prázdninami apod. Účastní se rovněž řady lidových zvyklostí a dodržování tradic např. vynášení smrtky, chození s medvědem a klapotání před velikonocemi. Mezi další obyčeje, které se ujaly u nás na vesnici a dodržují se, je pochovávání basy o masopustu, kácení máje či Mikulášská nadílka. Na tomto místě musíme zmínit i další aktivní spolky, které v obci aktivně fungují. Jedná se především o včelaře (pořádají např. plesy, drakiády), chovatelé koní (Hubertova jízda), myslivecké sdružení (taneční zábavy), luboměřské ženy (slavnost kácení máje) i místní farníky, kteří zajišťují program v rámci „Noci kostelů“ nebo Tříkrálovou sbírku. Politické strany v obci již dnes neexistují, zanikla i dřívější komunistická strana a KDU-ČSL kvůli malému počtu členů.

Sportovní i kulturní dění se odehrává převážně v prostorách víceúčelové nádrže „Na drahách“, kde je možnost si zahrát kopanou, volejbal či tenis. Nachází se zde vodní nádrž, jež by měla v brzké době projít rekonstrukcí. Součástí rozlehlého areálu je i zastřešený taneční parket s posezením a parkový úsek s výsadbou okrasných dřevin. Pro jiné kulturní aktivity slouží obyvatelům obce tzv. Lidový dům s tanečním sálem, výčepem a kuchyní. Budova tohoto kulturního domu vznikla ve třicátých letech minulého století a jejím původním vlastníkem byla lidová strana. Pohostinství “U zlatého slunce“ je v současné době v soukromém vlastnictví. K nákupu potravin slouží občanům dobře zásobená prodejna potravin soukromé podnikatelky, která je pronajímaná obcí. Nad prodejnou byly rekonstruovány v nebytových prostorech dva menší obecní byty. Hned vedle je umístěna požární zbrojnice s klubovnou. Také v místní části Heltinov se nachází výletiště „Na rybníku“ s částečně zastřešeným tanečním parketem, sociálním zařízením a dvěma boudami. Podnikatelská činnost není v Luboměři příliš rozvinutá. Mimo zmiňované prodejny potravin jsou zde dvě stolařské dílny, několik soukromých zemědělců a firem zabývajících se těžbou dřeva. Zemědělská a.s. zaměstnává oproti minulosti už jen velmi omezený počet místních mužů a žen. Většina obyvatelstva dojíždí za prací do Jakubčovic, Oder a Hranic. Dopravní spojení na obě strany, jak do Oder tak Hranic, vyjma víkendových dnů, je poměrně slušně zajištěno.

Obec má vybudovanou dešťovou kanalizaci, vodovod (není v místní části Heltinov), veřejné osvětlení a bezdrátový rozhlas. Plynofikace oproti původnímu záměru nebyla realizována, většina domů topí dřevem a uhlím.

autoři: Milada Šmatelková a Ing. Josef Vlček